Előadások, tananyagok

Az egyes kurzusok anyaga az alábbiaktól értelemszerűen eltérhet. A kurzusok teljesítése és a számonkérés tekintetében a kurzusleírás, az írásban átadott követelményrendszer és az órai anyag az irányadó. 

Az előadások prezentációi KIZÁRÓLAG az adott kurzusok hallgatói számára megtekinthetők és letölthetők. Megosztásuk, sokszorozásuk, illetéktelen használatuk NEM MEGENGEDETT!


ELTE PPK alapképzések

Oktatásszervezés (ELTE PPK pedagógia BA)

Tanügyigazgatás, szervezeti kultúra, szervezetfejlesztés

Tervezés a köznevelésben (makro- és mikroszinten)

Vezetéselmélet

Változásmenedzsment

PR, iskolamarketing

Operatív tervezés, tantárgyfelosztás, csoportszervezés (vendégelőadó: Hargitainé Őri Katalin és Borkáné Zord Andrea)

Rendezvényszervezés (vendégelőadó: Moncz Anikó)

Non-formális nevelés

Pedagógus-továbbképzések szervezése (vendégelőadó: Bajnokné Vincze Orsolya)

Mérés-értékelés, intézményi önértékelés

Adatkezelés köznevelési intézményekben

Segítő szakemberek együttműködése az intézményben

Kommunikáció a partnerekkel (ELTE PPK Pedagógia BA)

Partnerazonosítás, külső/belső, közvetlen/közvetett partnerek

Arculati kézikönyvkészítése (brandbook)

Kríziskommunikáció

Internetes kommunikáció - céges weboldal

Projektkommunikációs terv 

Etikus kommunikáció

Marketingmix

KRE alapszakos képzések

Ember és társadalom alapismeretek (KRE PK tanító)

Vázlatos magyar társadalom- és életmódtörténet

Hazánk népességének alakulása, demográfiai sajátosságaink

Kisebbségek a Kárpát-medencében

Ember és társadalom tantárgypedagógia (KRE PK tanító)

A tantárgy céljai, követelményei; A Nat Ember és társadalom műveltségi területe, a Nat és a kerettantervek

A műveltségterület tanításának eszközei: tankönyv, munkafüzet, applikációs szemléltetés, audiovizuális és digitális eszközök

A történelmi térben és időben való tájékozódó képesség kialakítása és fejlesztése: topográfia, kronológia

Monologikus módszerek a történelemtanításban

Dialogikus módszerek a történelemtanításban, a csoportmunka

Differenciálás, felzárkóztatás, tehetséggondozás, játék a tanórán

Az értékelés tantárgyspecifikus kérdései

A tárgy tanításának terepei: tanterem, szertár, múzeum, könyvtár, helytörténeti séta, tanulmányi kirándulás

Iskolai ünnepélyek és emléknapok rendezésének tartalmi és szervezési kérdései

Erkölcstan III. (KRE PK tanító)

Etikai rendszerek, keresztyén etika

Jog és erkölcs kapcsolata

Alkalmazott etika, hivatásetika

Közéleti etika, tudományetika

Környezetetika

Technológiai és médiaetika

Orvosi etika, bioetika, az élet, a halál és a szexualitás etikája

Gazdaságetika

A pedagógusetika elmélete és gyakorlati alkalmazása

Az etika oktatása, az oktatás etikája

Etika tantárgypedagógia (KRE PK tanító)

Az etika/erkölcstan tanításának célja, Nat, kerettantervek

Az etika tantárgy elméleti háttere, metodikai alapelvek, tevékenységközpontú etikatanítás

Az etika tantárgy elméleti háttere, metodikai alapelvek, gyermekfilozófia

A környezeti etika és annak nevelési vonatkozásai

Kommunikációs és médiaetika

Közéleti etika, tudományetika

Csoportmunka-tervezés

Fejezetek Magyarország történetéből (KRE PK tanító, óvodapedagógus)

Az emberi és polgári jogokra vonatkozó elképzelések alakulása Európában és Magyarországon

Hazánk népességének alakulása, demográfiai sajátosságaink

Gazdaságunk, társadalmunk, foglalkoztatási és jövedelmi viszonyaink

Településszerkezetünk néhány sajátossága, hatásuk egészségi állapotunk, várható élettartamunk alakulására

A magyar társadalom iskolázási/iskolázottsági jellemzőinek, kulturális fogyasztásának trendjei

Lakosságunk nemzetiségi, vallási összetételének változása; az állam és az egyházak viszonyának alakulása

Nemzetiségeink jogi, kulturális és szociális helyzete

Magyarország történetének rövid áttekintése, különös tekintettel a történelmi sorsfordítókra

Apaképek, mítoszok, legendák - a Kádár-rendszer a slágerek tükrében

A rendszerváltás társadalomtörténete

Nők a történelemben 1. (Lorántffy Zsuzsanna és Zrínyi Ilona)

Nők a történelemben 2. (Jane Haining)

Keresztyén pedagógia, keresztyén pedagógus (PK - tanító, óvodapedagógus)

A keresztyén pedagógia alapjai, bevezetés

Bibliai antropológia, a keresztyén oktatás emberképe, a keresztyén pedagógia esszenciája

Bibliai alapú pedagógia

A reformáció oktatási és nevelési eszménye 

Kompetencia-értelmezés a keresztyén pedagógiában

A keresztyén nevelés szempontjai az oktatás folyamatában

Hátránykompenzáció, tehetséggondozás, hozzáadott pedagógiai érték a felekezeti oktatásban

Az egyházi oktatás újraszerveződése 1990 után

A keresztyén vezetés esszenciája

Magyar nép- és honismeret (KRE PK tanító)

A hon- és népismeret tudományrendszertani helye, tudástipológiája. A műveltségterület helye a Nat-ban, kerettantervben

A hon- és népismeret tantervei, taneszközei, segédletei, néprajzi topográfia

Iskolai jó gyakorlatok a hon- és népismeret oktatásában I. - Téli ünnepkör feldolgozása

Iskolai jó gyakorlatok a hon- és népismeret oktatásában II. - Különféle munkaformák

A tárgy tanításának terepei: tanterem, szertár, múzeum, könyvtár, helytörténeti séta, tanulmányi kirándulás

Művelődéstörténet (KRE PK óvodapedagógus)

A honfoglalás korától a felvilágosult abszolutizmusig

A reformkortól az első világháborúig

A 20-as évektől a rendszerváltásig

Pedagógusattitűdök, szakmai önismeret (KRE PK tanító) & Pedagógusattitűdök és etika (KRE TFK óvodapedagógus)

Pedagógusattitűdök és etika - bevezetés

Pályaválasztás - műhelymunka

Példaképek - műhelymunka

Pályamotiváció vagy hivatásmotiváció - műhelymunka

Pedagógusnak lenni menő (?) - műhelymunka 

Rituálék - műhelymunka

A kulcs: a pedagógus - műhelymunka

Mások - műhelymunka

Pygmalion effektus - műhelymunka

A pedagóguspálya árnyoldalai - műhelymunka

 A víz, a bor és a pedagógusetika

(Tü)körkép

Mesterelme módszer

Kreativitás - műhelymunka

Generációs  különbségek - műhelymunka

Köszönet - műhelymunka

Hivatásszemélyiség és szerepfelfogás a pedagóguspályán (Tréninghét 2022) 

Társadalomismeret (KRE PK tanító)

A 10-12 éves korosztályban alkalmazható pedagógiai eljárások a társadalomismeret tanítása során

Vázlatos magyar társadalom- és életmódtörténet a honfoglalástól a mohácsi vészig

Vázlatos magyar társadalom- és életmódtörténet a török hódoltságtól az I. világháborúig

A XX. század első felének vázlatos magyar társadalom- és életmód-története

Magyarország vázlatos társadalomtörténete a II. világháború után

A rendszerváltás társadalomtörténete

KRE mesterképzések

Neveléstudomány 

A nevelés és oktatás politikai és jogi szabályozása

Értékorientált vezetés

Hallgatói munkák: 

EU oktatáspolitikája

Méltányos köznevelés

EU szakképzés-politikája

Digitális és online tanulás

Korai iskolaelhagyás

A szociális dimenzió

Korlátozott átláthatóság, lobbizás

EU ifjúságpolitikája

A köznevelésben résztvevő emberi erőforrás fejlesztése 

Az oktatás finanszírozása az Európai Unióban

KRE pedagógus szakvizsgás képzések

Pedagógus szakvizsga alapozó kurzusok (PK-pszv)

Az egyházi fenntartású intézmények rendszere

Az iskola arculata és PR tevékenysége

A magyar köznevelés eredményességi problémái

Intézmény-pedagógus esetmegbeszélés

Közigazgatási és irányítási alapismeretek I.

Non-formális nevelés

Pedagógus szerepek, pedagógus etika

Pedagógusok előmeneteli és értékelési rendszere

Szervezetfejlesztés, minőségbiztosítás

Tanügyigazgatási ismeretek


Lelki, fizikai egészség megőrzésének és fejlesztésének elméleti és gyakorlati kérdései az iskolában (PK-pszv)

Non-direktív segítő beszélgetés

Segítő kapcsolat

Segítő kapcsolat - kiégés

Tehetségfejlesztés, tehetséggondozás (KRE PK pszv)

Tehetség és társadalom

Kreativitás pedagógiai implikációk

NKE VTKK képzések

Humánerőforrás és a közszolgálati menedzsment sajátos működése .

Oktatáspolitika, oktatásirányítás

Egyéb előadások

Miért (nem) leszek pedagógus? - Szegedi Tudományegyetem - Mentor(h)áló, Pedagógiáról másképp sorozat, Szeged, 2022. március 10.

Hivatás- és pályamotiváció a Kárpát-medencei pedagógusjelöltek körében - 14. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia, Kaposvár, 2021. szeptember 2-4.

Blending learning a pedagógus-továbbképzésben - "Károli Közösségi Napok", 2021. április 9.

Vonzások és választások - avagy miért (ne) legyek pedagógus? - "Károli Közösségi Napok", 2021. április 6.

Pedagógusképzés mint értelmiségképzés - "Károli Közösségi Napok" - Studia Caroliensia 2019 online könyvbemutató, 2020. október 19.

Tanítás, tanulás, tanulság - pedagógiai-szakmai szolgáltatás a virtuális térben - RPI Országjáró, Budapest, 2020. augusztus 25.

Hídépítés nemzedékek között - "Nemzedékek párbeszéde" konferencia, Stuttgart (Németország), 2019. november 9-10.

Quality- and ethical expectations towards Christian educators and their codification problems - "Research in Education and Training: International Aspects of Education and Training" konferencia, Ljubljana (Szlovénia) 2019. szeptember 18-19.

Érték, rend, értékrend. A keresztyén pedagógusokkal szemben támasztott minőségi és etikai elvárások és azok kodifikációs problémái - "Nevelés: hittel, szívvel, játékkal, mesével" - Református Óvodák XXVIII. Kárpát-medencei Szakmai Találkozója, Debrecen, 2019. április 5.

Pedagógusjelöltek által vallott és követett etikai értékek - "A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a 21. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében" konferencia, Beregszász (Ukrajna), 2019. március 28-29.

Etika tantárgy-pedagógiai kurzus a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán - V. Tanárképzés Napja - Kortárs pedagógiai szakirodalom, Veszprém, 2019. március 22.

Gondolatok Kopp Erika és Széll Krisztián Megújuló energiák című könyvéről

Néphagyomány és magyar műveltség a NAT-ban, avagy Hogyan szolgálja a komplex művészetoktatás a Nemzeti alaptanterv céljainak megvalósítását? - VI. Szándék és valóság konferencia - A művészeti nevelésre alapozott intézményi stratégia lehetőségeiről, Tata, 2019.

Érték, rend, értékrend. A keresztyén pedagógusokkal szemben támasztott etikai elvárások és azok kodifikációs problémái - Bibliai integráció a természettudományos oktatásban konferencia, Miskolc, 2018. (Az előadás videófelvétele)

Christian Education in Hungary - A KRE és a Driestar Christian University magyar-holland projekthetének előadásnapja, Nagykőrös, 2018

Lehetetlen küldetés (?) - avagy etika tantárgypedagógiai kurzus indítása a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán - A Selye János Egyetem X. Nemzetközi Tudományos Konferenciája, Komárno (Szlovákia), 2018.

Vezetői etika - Értékorientált vezetés nemzetközi mesterkurzus, Budapest, 2018.

A keresztyén pedagógusokkal szemben támasztott minőségi és etikai elvárások - a hivatásetika keresztyén aspektusa - "A pedagógiai hivatás a keresztény nevelésben" konferencia, Vác, 2017.

Az etika oktatása, az oktatás etikája-a reformációtól Klebelsbergig - Erkölcs és társadalom" konferencia, Budapest, 2017.

Erkölcs, jog, hivatásetika, pedagógusetika - protestáns kitekintéssel - "Hitvallás és hivatás" konferencia, Budapest, 2017.

Az általános iskolai és a gimnáziumi struktúra módosításának lehetőségei - Mesterpedagógusok Szabadegyeteme, Sonkád, 2017.

A keresztyén pedagógus, mint vezető - "A protestáns hivatásfelfogás és az etikus gazdasági és vezetési elméletek" konferencia, Budapest, 2016.

Pedagóguskompetenciák a Biblia tükrében - "A keresztyén vezető - a vezető keresztyén" nemzetközi konferencia, Vecsés, 2016.

Nevelési - pedagógiai feladatok a Kárpát-medence magyarságának sportéletében - "A sport, mint összekötő erő" konferencia, Balmazújváros, 2015.

Challanges of the renewing Hungarian public education - aspect of Calvinists - "How to promote Democracy and Human Rights in Christian Education" szimpózium, Pápa, 2014.

Megújuló köznevelési rendszerünk kihívásai - református válaszok - KRE TFK Nyári Akadémiája, Nagykőrös, 2014.

Kálvin emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben - Kálvin Emlékévek konferencia - Budapest, 2014.

Helyi tanterv készítése az új NAT szellemében. Aktuális feladatok a történelem tanárok részére - Józsefvárosi Közoktatási Napok, Budapest, 2012.

Utca helyett iskolát - a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola bűnmegelőzési modellprojektje - "Integráció, prevenció a közoktatási intézményekben" konferencia, Pécs, 2011.

Környezet- és egészségtudatos iskola - Magyar Bioetikai Társaság 20. Nemzetközi Konferenciája, Budapest, 2010.

Az ökoiskola kritériumrendszer megújítása - Magyarországi Ökoiskolák VII. Országos Találkozója, Budapest 2009

A bizalom hálózata - "Információ- kommunikáció- erkölcs", a Magyar Bioetikai Társaság 19. Nemzetközi Konferenciája, Budapest, 2009.

Érték, rend, értékrend az iskolában - "Az erkölcsi nevelés jelentősége és helye az oktatásban", a Magyar Bioetikai Társaság 16. Nemzetközi Konferenciája, Budapest, 2008.

">
">

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el