Előadások, tananyagok

Az egyes kurzusok anyaga az alábbiaktól értelemszerűen eltérhet. A kurzusok teljesítése és a számonkérés tekintetében a kurzusleírás, az írásban átadott követelményrendszer és az órai anyag az irányadó. 

Az előadások prezentációi KIZÁRÓLAG az adott kurzusok hallgatói számára megtekinthetők és letölthetők. Megosztásuk, sokszorozásuk, illetéktelen használatuk NEM MEGENGEDETT!


ELTE PPK alapképzések

Oktatásszervezés (ELTE PPK pedagógia BA)

Tanügyigazgatás, szervezeti kultúra, szervezetfejlesztés

Tervezés a köznevelésben (makro- és mikroszinten)

Vezetéselmélet

Változásmenedzsment

PR, iskolamarketing

Operatív tervezés, tantárgyfelosztás, csoportszervezés (vendégelőadó: Hargitainé Őri Katalin és Borkáné Zord Andrea)

Rendezvényszervezés (vendégelőadó: Moncz Anikó)

Non-formális nevelés

Pedagógus-továbbképzések szervezése (vendégelőadó: Bajnokné Vincze Orsolya)

Mérés-értékelés, intézményi önértékelés

Adatkezelés köznevelési intézményekben

Segítő szakemberek együttműködése az intézményben

Kommunikáció a partnerekkel (ELTE PPK Pedagógia BA)

Partnerazonosítás, külső/belső, közvetlen/közvetett partnerek

Arculati kézikönyvkészítése (brandbook)

Kríziskommunikáció

Internetes kommunikáció - céges weboldal

Projektkommunikációs terv 

Etikus kommunikáció

Marketingmix

KRE alapszakos képzések

Ember és társadalom alapismeretek (KRE PK tanító)

Vázlatos magyar társadalom- és életmódtörténet

Hazánk népességének alakulása, demográfiai sajátosságaink

Kisebbségek a Kárpát-medencében

Ember és társadalom tantárgypedagógia (KRE PK tanító)

A tantárgy céljai, követelményei; A Nat Ember és társadalom műveltségi területe, a Nat és a kerettantervek

A műveltségterület tanításának eszközei: tankönyv, munkafüzet, applikációs szemléltetés, audiovizuális és digitális eszközök

A történelmi térben és időben való tájékozódó képesség kialakítása és fejlesztése: topográfia, kronológia

Monologikus módszerek a történelemtanításban

Dialogikus módszerek a történelemtanításban, a csoportmunka

Differenciálás, felzárkóztatás, tehetséggondozás, játék a tanórán

Az értékelés tantárgyspecifikus kérdései

A tárgy tanításának terepei: tanterem, szertár, múzeum, könyvtár, helytörténeti séta, tanulmányi kirándulás

Iskolai ünnepélyek és emléknapok rendezésének tartalmi és szervezési kérdései

Erkölcstan III. (KRE PK tanító)

Etikai rendszerek, keresztyén etika

Jog és erkölcs kapcsolata

Alkalmazott etika, hivatásetika

Közéleti etika, tudományetika

Környezetetika

Technológiai és médiaetika

Orvosi etika, bioetika, az élet, a halál és a szexualitás etikája

Gazdaságetika

A pedagógusetika elmélete és gyakorlati alkalmazása

Az etika oktatása, az oktatás etikája

Etika tantárgypedagógia (KRE PK tanító)

Az etika/erkölcstan tanításának célja, Nat, kerettantervek

Az etika tantárgy elméleti háttere, metodikai alapelvek, tevékenységközpontú etikatanítás

Az etika tantárgy elméleti háttere, metodikai alapelvek, gyermekfilozófia

A környezeti etika és annak nevelési vonatkozásai

Kommunikációs és médiaetika

Közéleti etika, tudományetika

Csoportmunka-tervezés

Fejezetek Magyarország történetéből (KRE PK tanító, óvodapedagógus)

Az emberi és polgári jogokra vonatkozó elképzelések alakulása Európában és Magyarországon

Hazánk népességének alakulása, demográfiai sajátosságaink

Gazdaságunk, társadalmunk, foglalkoztatási és jövedelmi viszonyaink

Településszerkezetünk néhány sajátossága, hatásuk egészségi állapotunk, várható élettartamunk alakulására

A magyar társadalom iskolázási/iskolázottsági jellemzőinek, kulturális fogyasztásának trendjei

Lakosságunk nemzetiségi, vallási összetételének változása; az állam és az egyházak viszonyának alakulása

Nemzetiségeink jogi, kulturális és szociális helyzete

Magyarország történetének rövid áttekintése, különös tekintettel a történelmi sorsfordítókra

Apaképek, mítoszok, legendák - a Kádár-rendszer a slágerek tükrében

A rendszerváltás társadalomtörténete

Nők a történelemben 1. (Lorántffy Zsuzsanna és Zrínyi Ilona)

Nők a történelemben 2. (Jane Haining)

Keresztyén pedagógia, keresztyén pedagógus (PK - tanító, óvodapedagógus)

A keresztyén pedagógia alapjai, bevezetés

Bibliai antropológia, a keresztyén oktatás emberképe, a keresztyén pedagógia esszenciája

Bibliai alapú pedagógia

A reformáció oktatási és nevelési eszménye 

Kompetencia-értelmezés a keresztyén pedagógiában

A keresztyén nevelés szempontjai az oktatás folyamatában

Hátránykompenzáció, tehetséggondozás, hozzáadott pedagógiai érték a felekezeti oktatásban

Az egyházi oktatás újraszerveződése 1990 után

A keresztyén vezetés esszenciája

Magyar nép- és honismeret (KRE PK tanító)

A hon- és népismeret tudományrendszertani helye, tudástipológiája. A műveltségterület helye a Nat-ban, kerettantervben

A hon- és népismeret tantervei, taneszközei, segédletei, néprajzi topográfia

Iskolai jó gyakorlatok a hon- és népismeret oktatásában I. - Téli ünnepkör feldolgozása

Iskolai jó gyakorlatok a hon- és népismeret oktatásában II. - Különféle munkaformák

A tárgy tanításának terepei: tanterem, szertár, múzeum, könyvtár, helytörténeti séta, tanulmányi kirándulás

Művelődéstörténet (KRE PK óvodapedagógus)

A honfoglalás korától a felvilágosult abszolutizmusig

A reformkortól az első világháborúig

A 20-as évektől a rendszerváltásig

Pedagógusattitűdök, szakmai önismeret (KRE PK tanító) & Pedagógusattitűdök és etika (KRE TFK óvodapedagógus)

Pedagógusattitűdök és etika - bevezetés

Pályaválasztás - műhelymunka

Példaképek - műhelymunka

Pályamotiváció vagy hivatásmotiváció - műhelymunka

Pedagógusnak lenni menő (?) - műhelymunka 

Rituálék - műhelymunka

A kulcs: a pedagógus - műhelymunka

Mások - műhelymunka

Pygmalion effektus - műhelymunka

A pedagóguspálya árnyoldalai - műhelymunka

 A víz, a bor és a pedagógusetika

(Tü)körkép

Mesterelme módszer

Kreativitás - műhelymunka

Generációs  különbségek - műhelymunka

Köszönet - műhelymunka

Hivatásszemélyiség és szerepfelfogás a pedagóguspályán (Tréninghét 2022) 

Társadalomismeret (KRE PK tanító)

A 10-12 éves korosztályban alkalmazható pedagógiai eljárások a társadalomismeret tanítása során

Vázlatos magyar társadalom- és életmódtörténet a honfoglalástól a mohácsi vészig

Vázlatos magyar társadalom- és életmódtörténet a török hódoltságtól az I. világháborúig

A XX. század első felének vázlatos magyar társadalom- és életmód-története

Magyarország vázlatos társadalomtörténete a II. világháború után

A rendszerváltás társadalomtörténete

KRE mesterképzések

Neveléstudomány 

A nevelés és oktatás politikai és jogi szabályozása

Értékorientált vezetés

Pedagógiai kommunikáció és konfliktusmegoldás

Köznevelési intézmények szocializációs szerepe

KRE pedagógus szakvizsgás képzések

Az egyházi fenntartású intézmények rendszere (távoktatási felületen elérhető)

Az iskola arculata és PR tevékenysége (távoktatási felületen elérhető)

A magyar köznevelés eredményességi problémái (távoktatási felületen elérhető)

Intézmény-pedagógus esetmegbeszélés (távoktatási felületen elérhető)

Közigazgatási és irányítási alapismeretek I. (távoktatási felületen elérhető)

Non-formális nevelés (távoktatási felületen elérhető)

Pedagógus szerepek, pedagógus etika (távoktatási felületen elérhető)

Pedagógusok előmeneteli és értékelési rendszere (távoktatási felületen elérhető)

Szervezetfejlesztés, minőségbiztosítás

Tanügyigazgatási ismeretek

Szakértői munka minőségbiztosítása, szervezetfejlesztés

Tehetség és társadalom

Kreativitás pedagógiai implikációk

NKE VTKK képzések

Humánerőforrás és a közszolgálati menedzsment sajátos működése .

Oktatáspolitika, oktatásirányítás

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el